Mac Lab Calendar

Reserve the Lab

 November 2007
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thur  Fri  Sat
        1
JASON HALE
4:00PM - 5:00PM 
2
3
4
5
JASON HALE
3:00PM - 4:00PM 
6
7
8
JASON HALE
4:00PM - 5:00PM 
9
10
11
12
TACIT Training
8:00AM - 3:00PM 
JASON HALE
3:00PM - 4:00PM 
13
TACIT Training
8:00AM - 5:00PM 
14
TACIT Training
8:00AM - 5:00PM 
15
TACIT Training
8:00AM - 4:00PM 
JASON HALE
4:00PM - 5:00PM 
16
TACIT Training
8:00AM - 5:00PM 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
JASON HALE
3:00PM - 4:00PM 
27
LORENA FONSECA
11:00AM - 12:00PM 
Lou Haney
2:00PM - 5:00PM 
28
LORENA FONSECA
9:00AM - 10:00AM 
29
JASON HALE
4:00PM - 5:00PM 
30
DALE BRAMLETT
4:00PM - 6:00PM