Bing Wei

Professor of Mathematics

Bing Wei

Education

B.S. Mathematics, Huazhong Normal University (1978)

Ph.D. Mathematics, Technischen Universitat Berlin (1992)

M.S. Mathematics, Huazhong Normal University (2002)