Betsy Scott

Lab School Teacher

Betsy Scott

Education

B.A. Education, The University of Mississippi/University, Mississippi (1996)